Voedingspraktijk
de Wijze Keuze

Voeding, beweging en ontspanning

Stuur een mail

Algemene Voorwaarden

Hieronder tref u onze algemene voorwaarden.


Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  - VdWK: Voedingspraktijk de Wijze Keuze;
  - cliënt: een consument zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  - product: de producten welke worden verkocht door VdWK en welke behoren bij het concept en het programma Voedingsadvies, gewichtsreductie en/of gewichtsbeheersing van VdWK.
  - programma Voedingsadvies, gewichtsreductie en/of gewichtsbeheersing: adviezen gegeven bij de aankoop en gebruik van de producten en adviezen in het kader van voeding, gewichtsreductie en gewichtsbeheersing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en alle door VdWK aanvaarde offertes en/of aanbiedingen, overeenkomsten, alle uit overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen, werkzaamheden en adviezen verricht door, alsmede in de toekomst met VdWK aan te gaande rechtsverhoudingen.
 3. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden VdWK slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of geheel of gedeeltelijk zouden worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden, of de tussen de cliënt en VdWK gesloten overeenkomst en/of kooptransactie waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht. VdWK en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van VdWK zijn vrijblijvend tenzij expliciet anders aangegeven. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen en/of aankopen door de cliënt gelden als onherroepelijk. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Een mondelinge toezegging door of met een medewerker van VdWK bindt VdWK pas nadat zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden, op basis van de bij VdWK bekende gegevens verstrekt door de cliënt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
 4. Onder aanbiedingen en offertes zijn ook begrepen de zogenaamde correctiekuur en/of herhalings- c.q. terugkeertrajecten, (jaar)abonnementen (van bijvoorbeeld nazorg-trajecten) dan wel anderszins.
 5. Het is de cliënt niet toegestaan de aangekochte producten aan professionele partijen en/of zakelijke partijen door te verkopen dan wel zelf met de aangekochte producten te handelen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VdWK.

Artikel 3: Gegevens/Opgave

 1. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan VdWK verstrekte gegevens en informatie, waaronder expliciet tevens wordt verstaan medische gegevens en medische indicaties van huisarts en/of specialist en/of anderszins een verwijzer met een medische achtergrond. VdWK is pas gehouden tot (verdere) verkoop en de eventuele daarmee samenhangende advisering en/of begeleiding, indien de cliënt alle door VdWK verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. De cliënt heeft de eigen verantwoordelijkheid er voor zorg te dragen dat zij (voorafgaand) medisch advies inwint aangaande het gebruik van de producten ongeacht of cliënt een (medisch) verleden heeft, dan wel de medische conditie daartoe aanleiding geeft. De cliënt ontvangt tijdens de intake bij het programma gewichtsreductie informatie voor (behandelende) artsen/specialisten over het behandelplan. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het door leiden van deze informatie.
 2. Alle door VdWK gegeven adviezen en alle door VdWK verstrekte berekeningen,
  indicaties en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, omtrent kwaliteiten, capaciteiten en/of resultaten) zijn geheel vrijblijvend en worden door VdWK verstrekt als niet-bindende informatie en zijn slechts aan te merken als algemene inschattingen en kunnen op geen enkele wijze worden aangemerkt als medische adviezen als resultaatgaranties.

Artikel 4: Prijzen/Verzending en verzendkosten

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten.
 2. Indien VdWK bijkomende werkzaamheden op zich heeft genomen bij de verkoop van de producten zoals advisering en begeleiding bij het gebruik van de producten, zijnde het "programma voedingsadvies en gewichtsreductie" is zulks onderdeel van de prijs van de producten, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen. Bij het “programma” voedingsadvies en gewichtsbeheersing bestaat de prijs uit het verstrekken van adviezen, opdrachten en het geven van persoonlijke begeleiding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij levering per post of anderszins worden voor vervoer, verzending en verpakking de daadwerkelijke kosten, met een minimum van € 4,00 berekend.
 4. Verzending conform artikel 4.3 vindt plaats nadat de corresponderende betaling is ontvangen door VdWK, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Indien VdWK het verzenden van de producten verzorgt, geschiedt dit voor rekening en risico van de cliënt. VdWK is alleen dan gehouden om de verzending te verzekeren, indien zij zich daartoe voorafgaand schriftelijk heeft verbonden. De wijze van transport/verzending, alsmede de wijze van verpakken van de producten, wordt door VdWK bepaald.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging

 1. Indien VdWK zulks noodzakelijk acht in het belang van de cliënt, kan zij het programma gewichtsreductie en/of gewichtsbeheersing tussentijds beëindigen. De cliënt heeft in dat geval geen recht op vergoeding van kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Garantie en reclame

 1. Indien er een schriftelijke garantie wordt verleend, geldt de garantieperiode met ingang van de dag van levering.
 2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of die (mede) het gevolg zijn van het door de cliënt niet in acht nemen van de aanwijzingen of voorschriften; niet voorzien gebruik of onoordeelkundig gebruik door de cliënt of door derden.
 3. Indien cliënt reclameert is hij verplicht VdWK in de gelegenheid te stellen om de tekortkoming vast te stellen.
 4. Indien de bezwaren van de cliënt door VdWK gegrond worden bevonden, heeft VdWK het recht om hetzij de betreffende producten kosteloos te vervangen, hetzij een redelijke korting te verlenen, een en ander naar keuze van VdWK.
 5. De cliënt is gehouden, zodra de zending door hem is ontvangen, vast te stellen of het product in orde is.
 6. Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door VdWK geleverde producten, evenals ten aanzien van factuurbedragen dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de producten respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk met bericht van ontvangst te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat we de reclamatie beschouwen als tijdig of terecht.
 8. Geringe, in de handel gebruikelijk of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclamatie opleveren.

Artikel 7: Betaling/Annulering

 1. Bij aankoop van de producten en het daarmee samenhangende programma voedingsadvies, gewichtsreductie en/of gewichtsbeheersing dient de betaling via overboeking of contant te geschieden, ineens dan wel in termijnen, welke termijnen expliciet schriftelijk dienen te worden overeengekomen.
 2. Het totaalbedrag van de aankoop van de producten en het daarmee samenhangende programma voedingsadvies, gewichtsreductie en/of gewichtsbeheersing is te allen tijde in zijn geheel verschuldigd en is niet afhankelijk van enig resultaat.
 3. Indien betaling niet contant plaatsvindt als omschreven in artikel 7.1 dient deze plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door VdWK aan te geven wijze.
 4. De genoemde betalingstermijn in artikel 7.1 en/of artikel 7.3 zijn fatale termijnen, bij verstrijken waarvan de cliënt van rechtswege in gebreke is en het volledige bedrag ineens opeisbaar is en voldaan dient te worden. Iedere beroep op verrekening wordt voorts uitgesloten.
 5. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. De eventueel gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 7. VdWK is bevoegd haar prestatie (waaronder ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen, indien de cliënt niet aan een of meer van zijn (betalings-) verplichtingen voldoet.
 8. Indien er sprake is van een correctiekuur of een abonnement (zoals bijvoorbeeld nazorg) dan wel anderszins van een herhaling/terugkeer traject, dan zijn de kosten hiervan volledig verschuldigd wanneer niet tijdig een (terugkeer)afspraak wordt geannuleerd. Annulering dient minimaal acht dagen van te voren plaats te vinden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Indien de door VdWK geleverde producten en het eventueel daarbij behorende programma voedingsadvies, gewichtsreductie en/of gewichtsbeheersing gebrekkig is of te kort schiet, dan is de aansprakelijkheid van VdWK jegens de cliënt beperkt tot hetgeen staat opgenomen in onderhavige voorwaarden waarbij tevens wordt verwezen naar de "Garantie en reclame".
 2. VdWK is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  Onder directe schade wordt verstaan:
  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VdWK aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BBBC toegerekend kunnen worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. VdWK is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, persoonsschade, zaakschade, immateriële schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van (medewerkers van) VdWK. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 4. Iedere vordering tegen VdWK, behalve indien deze door VdWK is erkend, vervalt door verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 5. In geval VdWK, in tegenstelling tot hetgeen is vermeld in deze voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, dan wel tot het bedrag dat door de cliënt is betaald.
 6. Ingeval van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke uitspraak het bepaalde in onderhavig artikel als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade en maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar in voorkomend geval wordt uitgekeerd.

Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze voorwaarden als overmacht worden omschreven, zijn we ontslagen van onze contractverplichtingen jegens de wederpartij. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit transacties of diensten in de weg staan, zoals brand, maatregelen van overheidswege, waardoor nakoming wordt verboden of belemmerd, niet-nakoming van onze leverancier, bedrijfsstoring zowel in ons bedrijf alsook in ondernemingen waarin wij materialen betrekken of laten bewerken of andere omstandigheden welke de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken.


Art 10: Slotbepalingen

 1. Op alle overeenkomsten die door VdWK worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) en ieder internationaal verdrag wat ziet op de koop en verkoop van roerende zaken.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van toepassing is steeds de versie van deze algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de cliënt.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Heeft u vragen?

Voedingspraktijk de Wijze Keuze is 6 dagen per week telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur op nummer 06 - 186 28 018.

Of via email: info@dewijzekeuze.nl

Volg ons op Facebook.

Contact

Voedingspraktijk de Wijze Keuze
Marc Wijshake
Blauwe Hof 7409 
6602 XT Wijchen

Tel: 06 - 186 28 018.
Email: info@dewijzekeuze.nl

Sla
Eet je gezond!

Door gezond te eten heb je minder snel klachten.

Groenten
Eet je fit

Door gezond te eten voel je jezelf fitter.

Paprika
Eet lekker!

Gezond en lekker eten gaan hand in hand samen.